Användarvillkor

Vi gör vårt yttersta för att garantera att information som presenteras på denna webbplats alltid är korrekt och användbar. Trots detta kan vi inte garantera att informationen alltid är korrekt och kan därför inte heller hållas ansvariga för din användning av, eller tillit för, denna information, förutom om så uttryckligen har avtalats med oss i annan skriftlig överenskommelse.

Alla länkar (oavsett om det är länkar eller någon annan form av vidare hänvisning) på webbplatsen tillämpas endast för att underlätta besökarens användning. Länken innebär inte någon förpliktelse eller rekommendation från oss och betyder inte heller att vi har något samröre med den länkade webbplatsen. Vi tar inget ansvar för innehållet på någon webbplats som länkas från vår webbplats eller för de juridiska konsekvenserna av att du ingår kontrakt med tredje part. Vi tar inte heller på oss något som helst ansvar för förlust, skada, utgift, kostnad eller ersättningskrav som uppstår här av.

Vi ansvarar inte för några som helst skador, förluster, utgifter, kostnader, förseningar eller andra ersättningskrav (inklusive och utan begränsning för alla ekonomiska förluster som förlorad förtjänst) som kan inträffa på grund av någon händelse som vi inte rimligen kan styra över (inklusive och utan begränsning alla fel vad det gäller överföring, kommunikation, datorer eller andra funktioner eller din oförmåga att komma åt webbplatsen oavsett orsaken eller felet, fel eller försening vad det gäller att skicka eller ta emot meddelanden, information eller instruktioner via post eller elektroniskt medium).

Användande av tjänster för att ladda upp material etc förbehålls för våra kunder. Överträdelse av detta beivras.

Alla rättigheter till immateriell egendom och goodwill som relaterar till innehåll på webbplatsen tillhör antingen oss eller våra leverantörer.

Du får inte i någon form reproducera delar av eller hela innehållet på webbplatsen såvida syftet inte är personligt, det vill säga icke-kommersiellt syfte.

Du får inte kopiera eller på annat sätt inkorporera eller spara, på eller i någon annan webbplats, elektroniskt lagringssystem, publikation eller annat verk, någon del av innehållet på webbplatsen oavsett form (varken som papperskopia, elektroniskt eller på annat sätt).

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för webbplatsens tillhandahållande. Alla sådana ändringar av villkoren träder i kraft när de tagits med i den här villkorstexten och publicerats på den här webbplatsen. Du bör med jämna mellanrum kontrollera villkoren för att säkerställa att du är medveten om och uppfyller den aktuella versionen.

Tolkning, tydning, verkställande och verkställbarheten av det här avtalet ska styras av svensk lag. Du och vi accepterar att underkasta oss det svenska rättsväsendets exklusiva domsrätt för att reglera tvister.